Oferta

Prowadzenie ewidencji ryczałtowych

 • ewidencje podatku od towarów i usług;
 • obsługa pracowników;
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Przygotowanie oraz sporządzanie ewidencji (rejestrów) dla celów rozliczania podatku od towarów i usług (VAT)

 • rejestry sprzedaży i rejestry zakupu,
 • VAT nabycie wewnątrzwspólnotowe i VAT dostawa wewnątrzwspólnotowe,
 • Import, export

Prowadzenie podatkowych książek przychodów i rozchodów

 • ewidencja kosztów i przychodów;
 • ewidencja środków trwałych i ewidencja wyposażenia,
 • obsługa pracowników,
 • rozliczenia właścicieli,
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
 • comiesięczne wyliczanie zobowiązań podatkowych oraz sporządzanie i wysyłanie deklaracji podatkowych (VAT),
 • sporządzanie i składanie innych stosownych deklaracji,
 • sporządzanie rocznego bilansu i rachunku wyników wraz ze wszystkimi wynikającymi z nich deklaracjami i sprawozdawczością statystyczną
 • dekretowania dokumentów źródłowych.

Podstawa prawna:
Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Zobowiązani do prowadzenia książki przychodów i rozchodów są: osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz partnerskie, wzór podatkowej książki przychodów i rozchodów określa załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 roku czyli większość małych podmiotów prowadzących działalność gospodarcza na własne nazwisko.) Ewidencje przebiegu pojazdu; Ewidencje wyposażenia itp. Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Prowadzenie ksiąg handlowych (pełna księgowość) zgodzenie z ustawą o rachunkowości

 • Zakładanie planów kont wprowadzenie i analiza danych, stała aktualizacja polityki rachunkowości,
 • opracowanie i wdrożenie zasad rachunkowości jednostki, w tym zakładowego planu kont,
 • tworzenie polityki rachunkowości oraz instrukcji obiegu dokumentów,
 • zamykanie i otwieranie kolejnych lat działalności,
 • rejestracja dowodów księgowych w księgach rachunkowych zgodnie z zasadami rachunkowości,
 • stała analiza kosztów i przychodów,
 • potwierdzenia sald,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa, ewidencja zmian w kapitale, przepływy pieniężne i inne)
 • comiesięczne wyliczanie zobowiązań podatkowych oraz sporządzanie i wysyłanie deklaracji podatkowych (VAT),
 • sporządzanie i składanie innych stosownych deklaracji,
 • sporządzanie rocznego bilansu i rachunku wyników wraz ze wszystkimi wynikającymi z nich deklaracjami i sprawozdawczością statystyczną
 • dekretowania dokumentów źródłowych,
 • ewidencja środków trwałych i ewidencja wyposażenia,

Podstawa prawna:
(Zgodnie z ustawą o rachunkowości dnia 29.09.1994 r. (Art. 2 ust. 1 pkt 2) obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych mają spółki handlowe (osobowe i kapitałowe, w tym również w organizacji) oraz spółki cywilne, z zastrzeżeniem pkt 2, a także innych osób prawnych, z wyjątkiem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego; osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz spółdzielnie socjalne, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1.200.000 euro.) Ustawa z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Prowadzenie spraw kadrowo - płacowych

 • Sporządzanie: list płac, pasów wynagrodzeń, imiennych raportów osób ubezpieczonych (RMUA), deklaracji ZUS, deklaracji, Podatku od osób fizycznych (PIT 4)
 • procedura przyjęcia do pracy i bieżąca obsługa zatrudnionego pracownika,
 • prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników, zaświadczenia,
 • prowadzenie kart urlopowych,
 • rozliczanie wynagrodzeń za czas choroby, zasiłków chorobowych, rodzinnych, pielęgnacyjnych i innych,
 • przygotowywanie deklaracji do Urzędów Skarbowych,
 • wyliczanie składek ZUS i sporządzanie miesięcznych deklaracji,
 • przygotowywanie informacji o płatnościach z tytułu podatków i składek ZUS,
 • przygotowywanie raportów miesięcznych RMUA dla ubezpieczonych,
 • zgłaszanie i wyrejestrowane pracownika z systemu ZUS,
 • pomoc w organizacji szkoleń BHP
 • zgłaszanie zakładów pracy do PIP itp.

Reprezentacja podatników w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i Urzędzie Skarbowym

 • Kompleksowa obsługa rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w tym naliczanie składek i sporządzanie deklaracji – wysyłka internetowa,
 • uczestniczenie w kontrolach podatkowych,

Obsługa środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

 • Przyjęcie środków trwałych, wyposażenia i wartości niematerialnych i prawnych,
 • przygotowanie planu amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych,
 • tabele amortyzacyjne i umorzeniowe,
 • likwidacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Pomoc w przygotowaniu dokumentów niezbędnych do:

 • Przygotowanie wnioskówo kredytowych, leasingowych itp.,
 • obsługa Biegłego Rewidenta i przygotowywanie dokumentów do badań przez Biegłych Rewidentów i współpraca z Biegłym Rewidentem,

Na skróty

+48 502 599 739 / dobraksiegowa@onet.pl

ul. Mołdawska 7a m 248
02-127 Warszawa

Mapa dojazdu

realizacja: msolution